Inklusionsholdet

På Hanstholm Skole arbejdes der målrettet på at understøtte rummeligheden i undervisningen. Det betyder, at vi forsøger at fokusere på  en fleksibel pædagogisk og didaktisk bistand, der tager udgangspunkt i, at alle børn i skoledistriktet i princippet hører til på Hanstholm Skole.

Relationer mellem  børn - børn og  børn - voksne har altafgørende betydning for børnenes personlige og faglige udvikling. De voksne omkring børnene skal have fokus på ressourcer og muligheder og være med til at skabe de gode historier.

Hanstholm Skole har en gruppe af særlige børn, hvor det tjener barnets trivsel og udvikling bedst, at der

bliver givet en særligt tilrettelagt undervisning målrettet den enekelte elevsfaglige eller sociale behov i en periode. 

Inklusionsholdet på Hanstholm skole er et internt tilbud som har til formål at stilladsere elever som har faglige og/eller sociale vanskeligheder og trænger til et boost i form af specialpædagogisk bisand eller særlig faglig støtte.

Der visiteres internt til timer på inklusionsholdet for en perode af 3 måneder ad gangen. Dette er et samarbejde mellem klasselærer, inklusionspersonale og forældre og eleven selv.

Der arbejdes tydeligt målstyret, og målene evalueres ved periodens udløb. 

Overordnet er målet altid, at give mulighed for at eleven kan tilegne sig de værktøjer der er nødvendige for igen at kunne være i egen klasse og få udbytte af undervisningen.

Elevens lærere fra stamklassen og personalet samarbejdet tæt i forhold til elevens mål og tegn på læring undervejs.

Inklusionsholdets personale har til opgave at agere rådgivende og vejledende i forhold til de enkelte lærere/lærerteams, samt at tilrettelægge og gennemføre specialpædagogisk bistand.  

Det er et udgangspunkt for inklusionsholdet, at alle eleverne i princippet hører til i stamklassen.

Der arbejdes ud fra en ressource- og relationsorienteret tænkning og arbejder på at styrke den vejledende rolle i forhold til de voksne, der er tæt på børnene.

Visitation til timer på inklusionsholdet sker jvf. aftale med skolens ledelse

Karen Fink er koordinator og tovholder for arbejdet på inklusionsholdet

Personalet på inklusionsholdet er i tæt samarbejde med elevens klasselærer før, under og efter forløbet, og har en vejledende funktion i forhold til tilbagevenden til klassen.

Det overordnede mål er til enhver tid, at eleven skal tilegne sig værktøjer således eleven igen kan rummes fuld tid i den almene stamklasse.

Inklusions-forløb

Der visiteres og revisiteres en gang i kvartalet. 1/3- 1/6- 1/9 - 1/12 jvf. aftale med skolens ledelse

Forinden er det lærerteamets ansvar at igangsætte tiltag som ville muliggøre inklusion i stamklasse, evt. med vejledning fra læsevejleder, læringsvejleder, trivselsperson eller AKT.

 

Herefter udfyldes visitationsskema, hvorefter der afholdes møde med elevens forældre og eleven selv.

 

Efter visitatonsmødet igangsættes processen og målskema udfyldes

 

Målskema udfyldes i samarbejde mellem lærer og inklusionshold.

 

  • Status og mål udfærdiges i et samarbejde mellem lærer og kontakt på inklusionsholdet

  • I perioden hvor eleven har timer på inklusionsholdet, udfylder både lærer og FLEXteam skemaet i rubrikken tegn på læring. Det samme gør læreren i klassen.

  • Til evalueringsmødes evalueres mål og tegn på læring, hvilket giver anledning til nye mål og evt. indslusning til stamklassen.