PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Flyvefisken, Hanstholm skole

Fyrvej 100

7730 Hanstholm

Hovednummer:  99173580

 

[email protected]

http://hanstholm-skole.dk

Tom Pedersen

 

Dorthe Lyngbye

Kommunal

Institutionstype/
foranstaltning

  1. Antal børn/unge /voksne
  2. Aldersgruppe
  3. Antal stuer / afdelinger
  4. Åbningstid

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

a)  17 børn

b)  0.-9.kl.

c) 2 grupper: mellemgruppen for de yngre og storegruppen for de ældste

d) 8,00 – 15,00 (14,00)

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Flyvefisken er en specialafdeling underlagt folkeskoleloven. Eleverne undervises i folkeskolens fag. Undervisningen er tilrettelagt og tilpasset den enkelte elev.

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Børn og unge i den skolepligtige alder, med sociale-emotionelle vanskeligheder, ofte med diagnoser som f.eks. ADHD og tilknytningsforstyrrelser. Ofte er eleverne udadreagerende, og kan derfor ikke deltage i skolernes almindelige undervisning.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

I undervisningen i Flyvefisken arbejder vi ud fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor den enkelte elevs individuelle forudsætninger og kompetencer er i centrum. Det er vores målsætning, at de elever vi sender videre ud i livet har opnået en i så høj grad som muligt af:

 

Selvstændighed – faglighed – sociale kompetencer

 

Vi arbejder målrettet med handleplaner og målstyret undervisning som en kontinuerlig proces i udvikling af vores elever.

 

De pædagogiske og didaktiske metoder vi anvender i det daglige arbejde er KRAP og PFL samt LP.

Endvidere arbejdes der med supervision og tæt tværfaglig samarbejde med PPR.

Det daglige samarbejde bærer præg af tværprofessionel og kollegial videndeling samt et nært samarbejde med forældre/plejeforældre eller opholdssted.

 

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Personalegruppen er tværfaglig sammensat af skolelærere, pædagoger og pædagogiske undervisningsassistenter. Der er en PPRpsykolog tilknyttet.

Flyvefisken har en afd. Leder; Sanja Hvolbæk, som også er skolens viceleder.

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Pædagogisk grunduddannelse:

 

 

 
 

xX

 

 

 

PD modul i praktikvejledning:

 

 

 
 

 

 

 

 

Diplomuddannelse

 

 

 
 

x

 

 

 

Andet/ andre uddannelser:

 

 

Navne: Dorthe Lyngbye

 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Ud over det tætte tværfaglige samarbejde lærer, assistenter, pædagoger, forældre og psykolog imellem, samarbejder vi med bosteder, plejefamilier, sagsbehandlere, PPR og sundhedsplejen samt UU.

 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Den studerende forventes også at arbejde i Flyvefiskens SFO. SFO er åben fra 14,00 til 15,00 og i ferier fra 8,00-15,00

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Det forventes at den studerende selvstændigt kan varetage pædagogiske opgaver med en gruppe elever alene. Den studerende er ikke på arbejde alene. Den studerende skal også kunne arbejde tæt sammen med lærerne og indgå i den faglige undervisning.

 

Øvrige oplysninger

Som udgangspunkt ønsker vi studerende, som skal i deres 3. praktik